Usługi

Działalność kancelarii

profilowana jest w kierunku prowadzenia:

1. Spraw karnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej wypadków i kolizji komunikacyjnych, błędów medycznych oraz obrony w zakresie typowych przestępstw kryminalnych (przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw typizowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii).

2. Spraw karnych wykonawczych dotyczących problematyki odroczenia wykonania kary, zawieszenia wykonania kary, dozoru elektronicznego oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia.
3. Spraw cywilnych obejmujących sprawy rozwodowe, sprawy o podział majątku wspólnego.
4. Spraw rodzinnych o ustalenie kontaktów z małoletnimi oraz ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.
5.Spraw z prawa administracyjnego w tym zakresie ochrony znaków towarowych oraz problematyki wynikającej z ustawy o cudzoziemcach. W zakresie spraw dotyczących wypadków komunikacyjnych kancelaria świadczy także usługi w kierunku uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wszelkich zdarzeń komunikacyjnych (OC, AC, NW), w szczególności tych kwestionowanych na niekorzyść Klienta przez firmy ubezpieczeniowe.

 

Kancelaria świadczy usługi również obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju, w tym także w sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu z organami ścigania oraz polskim wymiarem sprawiedliwości.

Celem realizacji powyższego założenia współpracujemy z kancelariami adwokackimi na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii oraz Belgii i Holandii.